DZIENNY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ

PROGRAM 


Program trwa 8 tygodni. Każdego dnia pacjenci uczestniczą w zajęciach rozpoczynających dzień (mających na celu omówienie spraw bieżących, czynności pielęgniarskie, rozpoznanie stanu emocjonalnego pacjenta, wyciszenie go, wstępne rozpoznanie, na ile danego dnia doświadcza głodu alkoholowego), w grupie problemowej (podczas której omawiane są zadania domowe, prace z destrukcji i prace na Osobistym Programie Terapii), a także w grupie psychoedukacyjnej.

Pacjenci przebywają na terenie placówki od godziny 8.00 do 16.00
Pobyt w Oddziale dziennym jest tożsamy z pobytem w oddziale stacjonarnym z ta różnicą, że pacjenci zamiast nocować w szpitalu, nocują w domu. Program realizowany w oddziale jest analogiczny do programu realizowanego w poradni dla osób uzależnionych z ta różnica, ze jest on realizowany przez 8 tygodni pobytu w oddziale.
Celem pobytu w oddziale jest rozpoznawanie prze pacjentów u siebie uzależnienia, uzyskanie wewnętrznej motywacji do niepicia, rozpoznanie własnych szkód związanych z piciem alkoholu, uznanie własnej bezsilności wobec alkoholu, nabycie umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym.
Jednocześnie proponowany jest pacjentom udział w treningach zachowań konstruktywnych, w treningu komunikacji, asertywności.

Program terapeutyczny jest dostosowywany do możliwości intelektualnych i zawodowych pacjentów.
Pacjenci mają możliwość każdego dnia uczestniczenia również w sesjach indywidualnych, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu.
Każdego dnia pacjenci badani są alkomatem.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności lub złamania abstynencji pacjent jest wypisywany z oddziału dyscyplinarnie.
W trakcie pobytu w Oddziale pacjenci otrzymują każdego dnia posiłek regeneracyjny.

PRACOWNICY


GODZINY OTWARCIA
Oddział czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

JAK STAĆ SIĘ PACJENTEM ODDZIAŁU?
Aby stać się pacjentem Oddziału należy zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną do kierownika oddziału. Po zakwalifikowaniu kierownik informuje pacjenta o terminie przyjęcia do Oddziału, a także o możliwościach uzyskania skierowania do Oddziału. Podczas rozmowy omawiane są również warunki, jakie pacjent musi spełnić, by zostać przyjętym do oddziału . Mogą nimi być, np. kilka wizyt w poradni terapii uzależnień lub obecność na mitingach AA.