PORADNIA TERAPII UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEZNIENIA

 

 

PROGRAM


Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu:
Po przekroczeniu progów Poradni pacjent powinien skierować się do Rejestracji. Tam zostanie założona mu historia choroby, a następnie zostanie skierowany do terapeuty na rozmowę indywidualną. Tu pacjenci zostają diagnozowani pod kątem uzależnienia od alkoholu. Jeśli rozpozna się u nich zespół uzależnienia od alkoholu, pacjent jest motywowany do udziału w zajęciach terapeutycznych.
Każdy pacjent motywowany jest zarówno do udziału w zajęciach indywidualnych, jak i grupowych. Zajęcia indywidualne odbywają się w godzinach od 8.00 do 19.00 , zajęcia grupowe w godzinach 16.00-19.00.
Zajęcia grupowe odbywają się dwa razy w tygodniu, spotkania indywidualne jeden raz w tygodniu.
Pacjenci w poradni podpisują kontrakt terapeutyczny na udział w terapii w ramach następujących po sobie kolejno zajęć grup:
- wstępnej
- podstawowej
- pogłębionej,
którego podpisanie jest warunkiem koniecznym do włączenia pacjenta w program terapeutyczny.

W ramach grupy wstępnej pacjenci rozpoznają swoje rodzaje problemów związanych z piciem alkoholu, rozpoznają inne problemów wynikających z uzależnienia, zapoznają się z zasadami funkcjonowania w grupie terapeutycznej oraz uczą się komunikowania się w grupie.
Program grupy wstępnej pacjent kończy napisaniem Piciorysu.
Po ukończeniu grupy wstępnej pacjent jest kierowany na grupę podstawową.
W ramach grupy podstawowej realizowane są zarówno tematy zajęć dotyczące wiedzy na temat choroby alkoholowej, tożsamości alkoholowej, uznania bezsilności wobec alkoholu, rozpoznawania i radzenia sobie z głodem alkoholowym, destrukcji.
Zajęcia w ramach grupy pogłębionej odbywają się najpierw według scenariusza A. Muszyńskiej „Jak radzić sobie z nawrotami picia alkoholu?”, a następnie przepracowywane są problemy pacjentów dotyczące działania mechanizmów uzależnienia w życiu pacjentów. Jednocześnie proponowany jest pacjentom udział w treningach zachowań konstruktywnych, w treningu komunikacji, asertywności.
Podczas sesji grupowych, jak i sesji indywidualnych jedna ze strategii pracy jest praca na OPT.
Program terapeutyczny jest dostosowywany do możliwości intelektualnych i zawodowych pacjentów.

program  terapeutyczny dla osób współuzależnionych.
Po zgłoszeniu się osoby do Poradni i założeniu dokumentacji w Rejestracji,  diagnozowana jest pod kątem występowania u niej wpółuzależnienia, obecności w domu przemocy, bycia dorosły, dzieckiem alkoholika.
Pierwszym etapem pracy, jest zatrzymanie przemocy domowej.
Pacjenci są motywowani do udziału w zajęciach indywidualnych (jeden raz w tygodniu) i grupowych (jeden raz w tygodniu). Zajęcia grupowe są prowadzone zgodnie ze scenariuszami pracy z osobami współuzależnionymi M. Kisiel.
Celem spotkań jest:
- rozpoznanie swojej sytuacji rodzinnej
- rozpoznanie swoich problemów
- zdobycie wiedzy na temat choroby alkoholowej
- rozpoznanie swoich zachowań związanych ze współuzależnieniem
- rozpoczęcie pracy nad wyzwoleniem się że współuzależnienia
- poprawa emocjonalnego funkcjonowania pacjenta i jego sytuacji życiowej
W pracy indywidualnej i grupowej jednym z elementów jest praca na Osobistym Planie Terapii.
W ramach zajęć grupowych na podstawowym poziomie prowadzone są również treningi zachowań konstruktywnych, z akcentem na treningi asertywności, komunikacji.
Praca z pacjentami dostosowywana jest do możliwości ich intelektualnych i zawodowych.

Praca z osobami u których rozpoznano picie szkodliwe
Po postawieniu diagnozy, osoba motywowana jest do udziału w zajęciach indywidualnych i zajęciach grupy psychoeduykacyjnej (wstępnej), następnie przeprowadzana jest kolejna diagnoza. Jeśli jednak rozpozna się u pacjenta uzależnienia od alkoholu, pacjent kierowany jest dalej do programu terapeutycznego dla osób uzależnionych, jeśli nadal zdiagnozowane jest picie szkodliwe, pracuje się z pacjentem w ramach wizyt indywidualnych pod kątem świadomości ryzyka picia dalszego alkoholu, rozpoznawania własnych objawów uzależnienia, radzenia sobie z emocjami winny sposób niż przy pomocy substancji chemicznych.
Po skończeniu grupy wstępnej, praca z osobami pijącymi szkodliwie odbywa się w ramach spotkań indywidualnych.

PRACOWNICY

 

 

GODZINY PRZYJĘĆ
Poradnia jest czynna codziennie  od poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek: 8.00- 19.00
Wtorek: 8.00-20.00
Środa: 8.00-19.00
Czwartek:8.00-19.00
Piątek:  8.00-20.00

 

 

 

 informacje szczegółowe, odpowiedzi na niektóre pytania

1. GDZIE   I   KIEDY   ODBYWAJĄ   SIĘ   SPOTKANIA?
Spotkania grupowe odbywają się:
-  Grupy Wstępne : poniedziałek i środa o godz.16.00
-  Grupy Terapeutyczne : wtorek i piątek o godz. 9.00 oraz 16.00/ druga grupa/
-  Grupa dla Rodzin : czwartek o godz. 16.30
-  Spotkania indywidualne codziennie od godz. 8.00 - 16.00

2. DO   CZEGO   MASZ   PRAWO?
Masz prawo do:
-     mówienia bez lęku i obaw prawdy o sobie i swoich problemach;
-     do szczerości w wypowiadaniu swoich myśli i odczuć;
-     do popełniania i naprawiania swoich błędów;
-     do mówienia bez poczucia winy i wstydu: NIE, NIE UMIEM, NIE ROZUMIEM,
NIE WIEM.
  1. do zmiany swojego własnego zdania;
  2. do proszenia o pomoc.

3. CZEGO   NIE   POWINIENIEŚ   ROBIĆ?

-     plotkować;
-     udzielać rad;
  1. unikać odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny;
  2. używać przemocy fizycznej i psychicznej wobec siebie i innych ;
  3. opuszczać umówionych spotkań.

4. DO   CZEGO   JESTEŚ   ZOBOWIĄZANY?

-  do utrzymania abstynencji od alkoholu, leków  uspakajających i innych substancji       
zmieniających  nastrój (jeśli jesteś osobą uzależnioną);
-  do uczestniczenia we wszystkich zajęciach wskazanych przez terapeutę;
-  do punktualności;
-  do zachowania anonimowości osób uczestniczących w grupie oraz zachowania           
tajemnicy dotyczącej poruszanych na zajęciach spraw.
-  do aktywności w czasie trwania terapii.

5. CO   SIĘ   STANIE, JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ UZALEŻNIONĄ I  W   TRAKCIE   TERAPII    ZŁAMIESZ ABSTYNENCJĘ?

Spowoduje to przerwanie leczenia, ale nie wykluczy ze spotkań indywidualnych z terapeutą, który pomoże Ci w przygotowaniu się do ponownego rozpoczęcia terapii.